Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

The love you gave me, nothing else can save me


You seem so far away though you are standing near
You made me feel alive, but something died I fear
I really tried to make it out
I wish I understood
What happened to our love, it used to be so good

I miss these fucking butterflies.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου